نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

book

ارتباطاتمنبع درسی: کتاب نظربه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

***********************************************************************

نحوه ارزشیابی دوره :
– مشارکت در مباحث کلاسی،کنفرانس: ۵ نمره
- پایان ترم : آزمون نهایی تشریحی ۱۵ نمره
- جمع کل ارزیابی : ۲۰ نمره

***********************************************************************

downکلیات ارتباطات ۱

کلیات ارتباطات ۲ 

اصول و مبانی ارتباطات سازمانی ۱
اصول و مبانی ارتباطات سازمانی ۲

ارتباطات در اسلام۱

ارتباطات در اسلام ۲
مدیران درون و برون سازمانی

فصل چهارم کتاب

مدیریت شایعه

اهمالکاری

مدیریت خشم

انتقادسازنده

انواع هوش

ارتباط با افراد بد قلق

چاپلوسی  سازمانی

خود شیرینی سازمانی

تاکتیک های مدیریت تصویر سازی 

جعبه سیاه ارتباطات انسانی

بیماری های مدیریت

بد بینی سازمانی

عدم صداقت سازمانی