نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

bookjeld rezaeifar-2

منبع درسی:  کتاب باز شناسی ارتباطات سازمانی (با رویکرد روابط انسانی)  

دکتر حمید رضایی فر   محبوبه منتظرعطائی

***********************************************************************

نحوه ارزشیابی دوره :
– مشارکت در مباحث کلاسی،کنفرانس: ۳نمره
– پایان ترم : آزمون نهایی تستی۱۷نمره
– جمع کل ارزیابی : ۲۰ نمره

آزمون تستی

امتحان فقط از کتاب درسی وتا انتهای فصل هشت کتاب

***********************************************************************

down

ارتباطات در اسلام۱

ارتباطات در اسلام ۲
مدیران درون و برون سازمانی

اهمالکاری

انواع هوش

جعبه سیاه ارتباطات انسانی